Deklaracja dostępności


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http:/psppromna.pl .

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 • powiększ litery
 • zmniejsz litery
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • negatyw
 • białe tło
 • dodaj podkreślenie do linków
 • czytelna czcionka
 • reset
 • mapa strony

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Radecka,

e-mail: psppromna@poczta.onet.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 615 10 06.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 1. Publiczna Szkołą Podstawowa im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie

26-803 Promna , siedziba Promna-Koloni 39

 1. Budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej.
 2. Do budynku prowadzą trzy wejścia :

od strony zachodniej

 • główne po schodach w górę prowadzi na pierwszą kondygnację
 • wejście do szatni po schodach w dół.

od strony północnej – wejście  do kotłowni / wyjście ewakuacyjne

 1. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych
 2. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, kondygnacje łączy wewnętrzna klatka schodowa.
 3. Budynek nie posiada windy.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.