W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko z „drugimi”, ale także i „dla drugich”.

Jan Paweł II (przemówienie w UNESCO dn.02.06.1980)

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Dziedzictwo świętego Jana Pawła II”

        I. Wstęp

Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja 2020 r. będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II. Jego postać i nauka, którą głosił, jest wielką skarbnicą treści poznawczych i wychowawczych. Każdy młody człowiek potrzebuje w swoim życiu autorytetu, kogoś, kto będzie dla niego wzorem do naśladowania. Takim człowiekiem z całą pewnością jest Papież Jan Paweł II. A 100. rocznica jego urodzin stanowi szczególną okazję, aby przypomnieć Jego postać i zainspirować się Jego życiem i myślą.

Projekt ten skierowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie. Realizując go uczniowie będą rozwijali swoje umiejętności w zakresie: uczenia się, poszukiwania, myślenia, doskonalenia, działania, komunikowania i współpracy. Będzie to także doskonała okazja do integracji młodzieży szkolnej.

Mamy nadzieję, że realizacja naszego projektu w dużym stopniu przyczyni się do rozwinięcia u dzieci i młodzieży wrażliwości na słowa Ojca Świętego, szczególnie te, które kierowane były bezpośrednio do nich. Wyrobi w nich poczucie własnej wartości, pokaże wielki potencjał dobra i piękna, jakie tkwi w drugim człowieku, uwrażliwi je na potrzeby innych.

        II. Cele projektu:

Cel ogólny :
Budzenie zainteresowania uczniów poznaniem życia i nauczania papieża Jana Pawła II oraz wdrażanie zasad jego nauczania w nasze życie.

Cele szczegółowe:

 1. Przybliżenie uczniom sylwetki Jana Pawła II jako wielkiego Polaka, autorytetu moralnego i wzoru patrioty;
 2. Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej życia i nauczania Jana Pawła II ze szczególnym uwzględnieniem jego roli jako wielkiego wychowawcy Polaków, duchowego przewodnika młodzieży i pielgrzyma pokoju;
 3. Uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka;
 4. Kształtowanie postawy patriotycznej i przesłania pokoju rozumianej zgodnie
  z nauczaniem Jana Pawła II jako „umiłowanie tego, co ojczyste” (historii, tradycji, języka, krajobrazu, dokonań rodaków);
 5. Poznanie twórczości Karola Wojtyły;
 6. Poznanie miejsc ważnych kulturowo, związanych z osobą i działalnością papieża;
 7. Rozwijanie zainteresowań literackich, historycznych, plastycznych i muzycznych inspirowanych życiem i działalnością papieża;
 8. Wdrożenie uczniów do samodzielnej pracy: poszukiwania, selekcji, analizy i scalania informacji oraz ich wykorzystywania w konkretnej sytuacji zadaniowej;
 9. Budzenie poczucia szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka;
 10. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości;
 11. Doskonalenie umiejętności prezentacji wytworów własnej pracy;
 12. Integrowanie społeczności lokalnej – współpraca nauczycieli, rodziców, proboszcza parafii.

      III. Czas trwania i zasięg projektu:

Projekt realizowany będzie w miesiącach marzec 2020 – luty 2021 r.
Treści tematyczne będą przekazywane na lekcjach religii, języka polskiego, historii, geografii i godzinach z wychowawcą…

      IV. Treści tematyczne:

 1. Karol Wojtyła – dzieciństwo i młodość:
  a) zebranie artykułów prasowych, książek, wydruków komputerowych o dzieciństwie i życiu młodzieńczym Karola Wojtyły,
  b) wypis najważniejszych dat i wydarzeń z tego okresu,
  c) zebranie wspomnień kolegów Lolka.
 2. Lata kapłańskie i kardynalskie:
  a) kapłan i biskup wśród wiernych,
  b) wyjaśnianie pseudonimu „Wuj Karol”,
  c) pokaz zdjęć „Na szlaku z młodzieżą”.
 3. Wybór na Stolicę Piotrową:
  a) konklawe,
  b) wykonanie herbu Jana Pawła II – objaśnianie jego symboliki,
  c) humor Jana Pawła II,
  d) autorytet, idol, patron, wzór do naśladowania.
 4. Papież i ojczyste krajobrazy:
  a) prace plastyczne – piękno ojczystej przyrody,
  b) wycieczka śladami Ojca Świętego,
  c) albumy, gazetki.
 5. Papież i dzieci:
  a) List do dzieci,
  b) zdjęcia – Ojciec Święty i dzieci,
  c) zebranie cytatów o dzieciach.
 6. Papież wobec chorych i cierpiących:
  a) Ustanowienie Światowego Dnia Chorych,
  b) Papież – choroba, cierpienie, śmierć,
  c) listy, kartki do chorych.
 7. Pielgrzymki Ojca świętego do Ojczyzny:
  a) przygotowanie zestawu map konturowych Polski z zaznaczonymi miastami poszczególnych pielgrzymek,
  b) opracowanie kroniki papieskich podróży do Ojczyzny z hasłem pielgrzymki,
  c) kremówki papieskie.
 8. Piosenki dla papieża:
  a) wyszukiwanie piosenek dla Jana Pawła II,
  b) przygotowanie konkursu i koncertu,
  c) opracowanie układu choreograficznego.
 9. Poezja Karola Wojtyły i o Janie Pawle II:
  a) wyszukiwanie najładniejszych wierszy papieża,
  b) pisanie, ozdabianie przygotowanych wierszy,
  c) układanie wierszy, rymowanek, o Ojcu Świętym i modlitw do Niego,
  d) przygotowanie konkursu.
 10. Portret Papieża – Polaka:
  a) wybór techniki, przygotowanie materiałów,
  b) wykonanie prac, wystawa.

     V. Metody i formy realizacji projektu:

Metody pracy: pogadanki, pokaz, opowiadanie dyskusja, działalność praktyczna, poznawanie literatury, samodzielna praca uczniów, twórczość plastyczna, muzyczna, rozrywki umysłowe, pokazy multimedialne, krzyżówka tematyczna, quiz…

Formy pracy: grupowa i indywidualna.

     VI. Pomoce:

Zestawy materiałów edukacyjnych, filmy edukacyjne, plansze, zdjęcia, książki, czasopisma, karty pracy, mapy pielgrzymek, prezentacja PowerPoint, itp.

   VII. Przewidywane osiągnięcia:

Uczeń:

 • zna podstawowe wydarzenia z życia Karola Wojtyły,
 • utożsamia się z jego życiem,
 • zna pojęcia – świadek, Stolica Apostolska, konklawe, nauczanie Kościoła,
 • wyszukuje w różnych źródłach informacje na zadany temat (książki, encyklopedie, Internet, programy multimedialne, filmy),
 • wymienia do jakich polskich miast pielgrzymował Ojciec Święty,
 • zna najważniejsze przesłania skierowane do dzieci,
 • wskazuje na mapie trasę wybranej pielgrzymki,
 • definiuje pojęcie autorytetu i idola,
 • wymienia cechy charakterystyczne pontyfikatu Jana Pawła II,
 • zna symbole papieskie – nazywa je i rozpoznaje na ilustracjach,
 • zna główne hasła, przesłania, idee nauki Jana Pawła II,
 • posiada poczucie własnej wartości,
 • dostrzega potencjał dobra i piękna, jakie tkwi w drugim człowieku,
 • jest otwarty na pomoc chorym i potrzebującym,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w zdobyciu potrzebnych materiałów,
 • potrafi współpracować z grupą,
 • podporządkowuje się ustalonym regułom.

    VIII. Przebieg i realizacja projektu:

Lp. Działania termin realizatorzy
1. Zajęcia tematyczne – życie i nauczanie papieża Jana Pawła II. marzec 2020 – luty 2021 nauczyciel religii, historii
2. Zapoznanie z utworami literackimi propagującymi życie i dorobek św. Jana Pawła II. marzec 2020 – luty 2021 nauczyciele języka polskiego
3. Czytanie na zajęciach z wychowawcami wybranych wierszy, fragmentów prozy, anegdot związanych z naszym papieżem. marzec 2020 – luty 2021 wychowawcy
4. Oglądanie fragmentów filmów poświęconych Ojcu Świętemu: „Karol, człowiek, który został papieżem” i inne. (kl. VIII-V) kwiecień-maj nauczyciel religii
5. Projekcja filmu animowanego „Jan Paweł II – historia Papieża Polaka”. (kl. I-IV) kwiecień-maj nauczyciel religii
6. Konkursy wiedzy o życiu i działalności papieża Jana Pawła II. wg. harmonogramu konkursów nauczyciel religii
7. Rocznica Śmierci papieża – konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. kwiecień nauczyciel
języka polskiego
8. Rocznica Śmierci Jana Pawła II – Wystawa. kwiecień nauczyciel religii
9. 100. rocznica urodzin Jana Pawła II –  „Ojcu Świętemu śpiewajmy” – konkurs ulubionych pieśni religijnych. maj nauczyciel muzyki
10. Wykonanie kremówki papieskiej. maj,

październik

wychowawcy, rodzice
11. Przygotowanie albumów tematycznych
o Papieżu (wystawa najlepszych prac).
kwiecień – maj nauczyciel religii, wychowawcy
12. Przygotowanie listów, kartek dla chorych dzieci. maj wychowawcy
13. Zbiórka zabawek i słodyczy dla dzieci z DPS-u.
Przygotowanie krótkiego występu artystycznego dla podopiecznych.
 

maj – czerwiec

 

SK Caritas
Samorząd Uczniowski

14. Wycieczka szlakiem papieskim. wrzesień /październik nauczyciel
religii
15. Przygotowanie zestawu map konturowych Polski z zaznaczonymi miastami poszczególnych pielgrzymek. wrzesień – październik nauczyciel

geografii

16. XXI Dzień Papieski – apel. październik nauczyciel religii
17. Portret Jana Pawła II – konkurs plastyczny. październik nauczyciel plastyki
18. Przygotowanie świątecznych kartek dla chorych i samotnych. grudzień SK Caritas
19. Wystawienie jasełek dla mieszkańców społeczności lokalnej. grudzień nauczyciel religii
20. Konkurs na prezentację multimedialną o papieżu.

Przygotowanie  prezentacji multimedialnych
o papieżu. (kl. VI-VIII).

Pokaz prezentacji multimedialnych.

 

styczeń

– luty 2021

nauczyciele informatyki
21. Światowy Dzień Chorego – „Wszystkiego dobrego dla chorego” – laurki, karty dla chorych – odwiedziny chorych w DPS-ie. luty 2021 SK Caritas

Samorząd Uczniowski

22. Wydanie gazetki szkolnej poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II – podsumowanie projektu. luty/marzec 2021 nauczyciele religii, języka polskiego
23. Sprawozdanie z realizacji projektu. marzec 2021 nauczyciel religii

 

    IX. Ewaluacja projektu

Ewaluacja końcowa:

Spotkanie podsumowujące projekt edukacyjno-wychowawczy „Dziedzictwo świętego Jana Pawła II”; Wystawa tematycznych prac plastycznych szkoła, kościół; wystawa publikacji, pamiątek związanych z Janem Pawłem II…

 

      X. Realizatorzy projektu:

Realizatorzy projektu: nauczyciele i wychowawcy wg harmonogramu.

Osoby pomocne przy realizacji projektu: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele uczący różnych przedmiotów, rodzice, ks. proboszcz, pracownicy szkoły.

Koordynator: nauczyciel religii.

Opracowanie projektu: Renata Zgutka

Kategoria: Archiwum 2019/2020