Rekrutacja


Szanowni rodzice!

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego wPromnie

Ogłasza zapisy do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie.

 

Regulamin rekrutacji

do klasy pierwszej  i oddziałów przedszkolnych

Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Tadeusza Kierzkowskiego

w Promnie

§ 1

 

 1.  Na podstawie art. 130 i 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz kryteriów określonych przez  Wójta Gminy Promna określa się terminy, zasady i kryteria naboru dzieci na rok szkolny 2021/2022 do klasy I oraz oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie
 • §2

 

 1. Nabór dzieci do klasy pierwszej odbywa się w okresie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 15 kwietnia  2021 r.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wydaje i przyjmuje dyrektor szkoły lub upoważnione przez dyrektora osoby.
 3. Wniosek, o którym jest mowa w ust.2 należy złożyć w terminie 15 marca – 15 kwietnia  2021 r.
 4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy pierwszej.
 • §3

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej PSP w Promnie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W terminie do 10 maja 2021 roku podaje się do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego.
 3. W widocznym miejscu w siedzibie szkoły umieszczone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej od 1 września.
 • §4

 

 1. Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie przyjmuje się obligatoryjnie kandydatów zamieszkałych na obszarze: Promna, Promna-Kolonia, Adamów, Góry, Falęcice, Falęcice Wola, Falęcice-Parcela, Helenów, Biejków, Biejkowska Wola, Sielce, Piotrów, Wola Branecka.
 2. W przypadku istnienia wolnych miejsc w klasie I do szkoły mogą zostać przyjęte dzieci spoza obwodu szkoły.
 3. Kryteria przyjęć dzieci, zamieszkujących poza obwodem szkoły, do  klasy I w PSP Promnie stanowi załącznik do wniosku.
 • §5
 1. Nabór do oddziału przedszkolnego (zerowego) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie (dotyczy dzieci 5-6 letnich) oraz potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce – w terminie od 15 marca do 15 kwietnia
  • Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie od 15 kwietnia do 30 kwietnia
  • Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie w terminie – od 30 kwietnia do 15 maja,
  • Rozpatrzenie złożonych odwołań – do 20 maja
  • Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do końca maja.
 2. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (zerowego) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie do pobrania w gabinecie dyrektora szkoły.
 3. Obwód szkoły: Promna, Promna-Kolonia, Adamów, Góry, Falęcice, Falęcice Wola, Falęcice-Parcela, Helenów, Biejków, Biejkowska Wola, Sielce, Piotrów, Wola Branecka.
 4. Dzieci spoza obwodu zostaną przyjęte do oddziału przedszkolnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

 

 • §6

 

 1. Nabór do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie ul. Warecka 8A (dotyczy dzieci 3-4 letnich) oraz potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w placówce – w terminie od 15 marca do 15 kwietnia
 2. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie od 15 kwietnia do 30 kwietnia
 3. Potwierdzenie przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie w terminie – od 30 kwietnia do 15 maja,
 4. Rozpatrzenie złożonych odwołań – do 20 maja
 5. Publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do końca maja.

Wzór karty przyjęcia do oddziału przedszkolnego do pobrania w gabinecie dyrektora szkoły lub w oddziale ul. Warecka 8A.    W przypadku złożenia  większej liczby zgłoszeń niż ilość miejsc w oddziale przedszkolnym zostanie uruchomiona procedura rekrutacyjna według kryteriów określonych we wniosku.

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku poprzednim proszeni są o złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

 • §7

 

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie.
 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica.
 3. Wnioski są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.
 • §8
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03 2021 r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej

Im. Tadeusza Kierzkowskiego

w Promnie

mgr Beata Radecka