PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. TADEUSZA KIERZKOWSKIEGO

W PROMNIE

 

 

 

 

 

            Program Profilaktyki uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynników ryzyka. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki dostosowane są do wieku uczniów. Program ten kierowany jest do każdego ucznia, zarówno zdolnego jak i ze specyficznymi oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, potrzebującego pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej. Program odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, klasie szkolnej i środowisku. Zakładamy, że dzięki naszemu zaangażowaniu każdy z uczniów poradzi sobie w trudnej sytuacji i osiągnie sukces zgodnie ze swoimi możliwościami.

Założenia szkolnego programu profilaktyki

 • Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.
 • Rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu wydarzeń ż życia szkoły (imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp.)
 • Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych.
 • Uwrażliwienie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych.
 • Współdziałanie z rodzicami przy realizacji zadań wychowawczych.
 • Promocja szkoły poprzez udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 • Dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych dążeń i aspiracji.
 • Dalsze monitorowanie zachowania i przeciwdziałanie przejawom niepożądanych  zachowań.
 • Ø Wspieranie rozwoju społecznego dzieci 5- letnich w grupie zerowej i  6 –letnich w klasie  I.
 • Ø Przygotowanie uczniów do przejścia na następnych etapów rozwoju ( II etap edukacji, gimnazjum).

 

 

Cele szczegółowe programu

 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią

– Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci  na drodze i w szkole.

– Zapoznanie uczniów z normami zachowań uczniów w szkole oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania.

– Bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych.

– Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły.

– Systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.

– Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia:  pożar, atak,

– Uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy,  papierosów, alkoholu, zachowań agresywnych.

 • Ø Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole

– Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

– Uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić.

– Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych.

– Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.

– Kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.

-Wzbudzanie empatii, tolerancji.

– Pedagogizacja rodziców.

 • Ø Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego

Przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole.

– Edukacja prawna uczniów.

– Uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

-Uwrażliwienie uczniów na akceptację odmienności.

– Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

 • Ø Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia

            – Propagowanie zdrowego trybu życia.

– Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

– Uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy.

– Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą.

 – Poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia.

 • Ø Profilaktyka uzależnień

Asertywność.

– Profilaktyka palenia papierosów.

– Profilaktyka picia alkoholu.

– Profilaktyka narkomanii, lekomanii, uzależnienia od komputera.

– Rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków.

 

 • Ø Podejmowanie działań mających  na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju

– Uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości.

– Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

– Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.

– Zapobieganie nadmiernej absencji uczniów

– Pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń.

-Pomoc uczniom w organizowaniu i planowaniu swojej pracy.

– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji.

 • Ø Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– Poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych.

– Wdrażanie metod asertywnych.

– Pomoc uczniom w radzeniu sobie ze stresem.

– Pomoc uczniom w radzeniu sobie z własnymi ograniczeniami.

– Umiejętne szukanie pomocy.

 

Zadania profilaktyczne nauczycieli szkoły podstawowej.

 • zwracanie- podczas dyżurów szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnie itp.,
 • informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących jak pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły,
 • obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji, niszczenia mienia.
 • wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji,
 • dawanie przykładów odpowiedzialności, sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 

 

 

Zadania profilaktyczne wychowawców klasowych.

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
 • podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów- godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.),
 • współpraca z rodziną- inicjowanie spotkań mających na celu omawianie problemów wysuwanych przez rodziców, np. wywiadówki profilaktyczne,
 • wprowadzanie zajęć redukujących napięcie, relaksacyjnych, zajęć śródlekcyjnych,
 • organizacja koleżeńskiej pomocy w nauce,
 • kształtowanie postaw poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.,
 • systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
 • pomoc w poznawaniu samego siebie i kształtowaniu pożądanego systemu wartości.
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • organizowanie pogadanek, prelekcji dla uczniów z udziałem policji, psychologa, pielęgniarki,
 • pedagogizacja rodziców.

 

 

Zadania profilaktyczne rodziców

Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to główne zadanie rodziców, a nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące zadania profilaktyczne dla rodziców :

 • każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny.
 • rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy,.
 • rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych.
 • rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów.

 

Formy realizacji programu profilaktycznego

 • W realizacji programu łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów wykorzystuje się:

            a) przedmioty nauczania,

            b) godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,

            c) zajęcia sportowe,

            d) zajęcia pozalekcyjne,

            e) uroczystości klasowe, szkolne,

            f) imprezy ogólnopolskie i regionalne,

            g) zajęcia  grupowe prowadzone przez trenerów doogoterapii dla dzieci z klas „0”

            h) realizacja programów,, Szklanka mleka”, ,,Owoce i warzywa”, ,,Ze sportem za pan brat’’.

 • Metody np.: ankiety, rozmowy, obserwacje, wykorzystane w ewaluacji wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności w których te działania są realizowane.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

L.p. Zadanie  Sposób realizacji Termin
1. Pedagogizacja rodziców – zagadnienia dot. uzależnień, potrzeb kolejnych etapów rozwojowych, okresu dojrzewania, przemocy i agresji, wychowawczej

funkcji rodziny.

Tablice informacyjne dla rodziców.

 

Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania ze specjalistami.

Na bieżąco, w zależności od potrzeb
2  Integracja klasowa

i szkolna.

Uroczystości i imprezy klasowe z udziałem rodziców.

 

Uroczystości szkolne.

 

Zajęcia integracyjne w klasach prowadzone przez wychowawców.

Przynajmniej raz w semestrze

 

Wg kalendarza

imprez

 

3 Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczeństwo w życiu codziennym.

 

 

 

Zajęcia według planu wychowawcy.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy realizowane w każdej klasie.

Spotkania z policją z  kl. 0 – VI.

Monitorowanie zachowań uczniów podczas zajęć opiekuńczych

 

Na bieżąco

 

Po ustaleniu

 

Cały rok

 

4. Likwidowanie deficytów rozwojowych w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia opiekuńcze.

Pomoc w odrabianiu lekcji.

Pedagogizacja rodziców.

Spotkania z logopeda , psychologiem i pedagogiem.

Cały rok

 

 

 

 

 

5. Motywowanie uczniów do

właściwego zachowania

poprzez przestrzeganie

zasad  i reguł w szkole

Stosowanie na co dzień systemu oceniania z zachowania Cały rok
6. Przeciwdziałanie agresji,

przemocy psychicznej,

zachowaniom dyskryminacyjnym,

wymuszeniom i kradzieżom.

 

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania agresji realizowane w każdej klasie.

 

Spotkania uczniów z policją.

 

Na bieżąco,

w zależności od potrzeb

7. Zapobieganie kontaktom

z alkoholem, papierosami,

narkotykami, lekami.

Zajęcia dotyczące przeciwdziałania

uzależnieniom realizowane w każdej

klasie przez wychowawcę w ramach godzin  wychowawczych.

Pogadanki z pielęgniarką.

 

 

Cały rok

 

 

 

 

8.

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia.

 

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, zawodów sportowych, kół zainteresowań, zielonych szkół.

Realizacja programów,, Szklanka mleka”, ,,Owoce i warzywa”, ,,Ze sportem za pan brat’’.

 

 

Cały rok

9. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi  programami i grami komputerowymi. Pogadanki dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie,

uzależnieniom od komputera, świadomego korzystania z komputera:

 

Cały rok

 

 

Cały rok

10. Wspieranie dzieci w trudnej sytuacji materialnej i zaniedbanych środowiskowo. Rozmowy indywidualne z wychowawcami, uczniami, rodzicami –

bezpłatne posiłki(zupy, bułki), paczki okolicznościowe, podręczniki szkolne, stypendia socjalne, zasiłki, wolontariat. Współpraca z Radą Rodziców.

Na bieżąco,

w zależności

od potrzeb

 

Program profilaktyki realizowany jest przy współpracy z organizacjami i instytucjami wspomagającymi dzieci i rodzinę.

 • Program profilaktyki poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem  wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.
 • Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.
Kategoria: Archiwum 2016/2017