Program wychowawczy

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie

  

 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

,,Szlachetne wychowanie dzieci i młodzieży

to najlepsza inwestycja w dobrą przyszłość.’’

       Wychowanie dzieci należy przede wszystkim do rodziców, a szkoła stanowi w tym względzie istotne wsparcie. Najważniejszą funkcję w wychowaniu człowieka pełni dom rodzinny, w którym kształtuje się jego charakter i system wartości. Działaniem nauczycieli w pracy wychowawczej jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci. Naczelnym celem szkoły jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości , dyscypliny i szacunku dla innych.

       W związku z powyższym istnieje konieczność kompleksowych działań wychowawczych wśród uczniów, które mogą być realizowane na podstawie poniższego Programu Wychowawczego.

  Program Wychowawczy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kierzkowskiego w Promnie został opracowany po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Podstawą pracy każdego  wychowawcy  są klasowe plany pracy wychowawczej, w których zawarte treści są ściśle powiązane z Programem Wychowawczym Szkoły.  Zadania wychowawcze zawarte w planach pracy wychowawców są zgodne z celami głównymi, a formy i metody pracy dostosowane do wieku   i potrzeb wychowanków.

Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. i jej nowelizacja przyjęta przez Sejm 19.03.2009r.

Rozporządzenie MEN z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Statut Szkoły.

I. ZAŁOŹENIA ORGANIZACYJNE PROGRAMU.

 • Program obejmuje wszystkich uczniów i nauczycieli poprzez realizację zajęć edukacyjnych, godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i klasowych, a także rodziców poprzez uczestnictwo w życiu szkoły i realizacji jej zadań statutowych.
 • Program realizowany jest na wszystkich możliwych płaszczyznach współdziałania  i oddziaływania wychowawczego poprzez przygotowanie i realizację klasowych planów wychowawczych, poprzez różnicowanie metod i form, dostosowywanie ich każdorazowo do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej .
 • Szkoła nasza ma być miejscem przyjaznego spotkania dzieci o różnym stopniu rozwoju emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, a także ich rodziców, którzy czynnie wspierają jej działania.
 • Szkoła jest placówką przestrzegającą praw dziecka, ucznia czyli praw człowieka, która stosuje różnorodne działania, aby w sposób adekwatny do potrzeb pomóc uczniowi mającemu trudności w opanowaniu podstawy programowej, w funkcjonowaniu szkolnym, społecznym, a także przyczynić się do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów. Szkołą, która kultywuje wśród uczniów tradycje patriotyczne, wie jak promować pozytywny wizerunek Polski.

 

II.  ZADANIA SZKOŁY

 

1.Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

 

 • Zapewnienie opieki wychowawców nad prawidłowym, wszechstronnym rozwojem podopiecznych.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczności lokalnej.
 • Integrowanie środowiska rodzinnego, rówieśniczego i szkolnego uczniów.
 • Zapoznanie z regulaminem szkoły.
 • Samorządność i demokracja uczniowska
 • Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowaniem dla dziedzictwa narodowego.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Kształtowanie tożsamości europejskiej.
 • Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia.
 • Rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi.
 • Walka z agresją.
 • Kształtowanie kultury osobistej.
 • Poprawa frekwencji uczniów na lekcji.
 • Wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

     2. Zadania dyrektora:

 

 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 • Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych.

     3. Zadania nauczycieli i pracowników szkoły:

 

 • Warunkiem stawiania uczniowi wymagań jest wywiązywanie się samemu z obowiązków.
 • Wszyscy nauczyciele wprowadzają do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego naszej szkoły.
 • Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany reagować na dostrzeżone dobro i zło w szkole i poza nią. Pozytywne zachowanie uczniów powinno być nagradzane i promowane.
 • Zadaniem każdego pracownika jest czuwanie nad prawidłowym spędzaniem przerw przez uczniów.
 • Nauczyciele – organizatorzy wycieczek  i imprez szkolnych mają obowiązek współpracować z wychowawcami uczniów, którzy są ich uczestnikami.

4. Zadania wychowawcy:

 

 • Jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i poinformowania uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.
 • Opracowuje w oparciu o niniejszy program klasowy plan działań wychowawczych  który przedstawia rodzicom na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym (załącznik nr 1).
 • Opracowuje  reguły współpracy w czasie zajęć- Kontrakt (wzór – załącznik nr 2)
 • Podejmuje wysiłki zmierzające do wytworzenie prawidłowej atmosfery wspólnoty klasowej.
 • Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym.
 • Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym kontakcie z rodzicami, stara się poznać sytuacje pozaszkolne ucznia i je analizuje.
 • Jest zobowiązany uświadomić rodzicom konieczność przebadania dzieci  z trudnościami w nauce w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • Systematycznie prowadzi dokumentację klasową.
 • Ma obowiązek zapoznawania rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole przepisami, zmianami i wymogami.
 • Powinien organizować klasowe zebrania rodziców.

        5. Zadania rodziców:

 

 • Rodzice mają obowiązek pisemnego usprawiedliwienia nieobecności ucznia w ciągu trzech dni od powrotu ucznia do szkoły.
 • Rodzice powinni systematycznie kontrolować postępy swoich dzieci w nauce.
 • Mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.
 • Mają obowiązek wyposażyć uczniów w potrzebne przybory i materiały szkolne oraz zestaw podręczników.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenie i kradzieże dokonane przez dzieci w szkole.
 • Rodzice powinni współpracować ze szkołą, czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.
 • Rodzice mogą  liczyć na pomoc ze strony dyrektora i  wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 

 III.  CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY

 

    Cele główne:

 

 • Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości

      intelektualnej, emocjonalnej, zdrowotnej, moralnej, duchowej.

 • Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie.
 • Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej.

   Cele szczegółowe:

 • Przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych .
 • Uświadamianie praw i obowiązków dziecka, ucznia, człowieka.
 • Umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań.
 • Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych.
 • Kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, religijnych, rodzinnych .
 • Budzenie uczuć patriotycznych oraz zainteresowań przeszłością i teraźniejszością Polski.
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody i odpowiedzialności za jej ochronę.
 • Kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie własne i rówieśników.

IV. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE

 • Kształtowanie zainteresowań i wrażliwości poznawczej na przejawy prawdy, dobra i piękna w świecie.
 • Rozbudzanie wewnętrznej potrzeby uczenia się, odkrywania świata, badania relacji między różnymi zjawiskami i dziedzinami działalności człowieka.
 • Uczenie samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku wobec drugiego człowieka oraz tolerancji.
 • Uczenie szacunku do tradycji, dóbr kultury i kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Kształtowanie wewnętrznej potrzeby doskonalenia się oraz umiejętności z nią związanych.
 • Wspieranie w osiąganiu własnych celów życiowych poprzez rzetelną pracę.
 • Rozwijanie aktywności społecznej.

V. PROPOZYCJE RAMOWEJ TEMATYKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASACH I – III, IV – VI .

Klasy I – III

 • Samodzielność i praca nad sobą.
 • Organizacja zespołu klasowego.
 • Rzetelna praca.
 • Czystość języka polskiego. Kultura słowa.
 • Wrażliwość na krzywdę innych.
 • Patriotyzm i poczucie wspólnoty lokalnej.
 • Zdrowie i higiena.
 • Kultura fizyczna.
 • Czystość środowiska.
 • Bezpieczeństwo.
 • Współpraca z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę.
 • Kompensowanie deficytów rozwojowych uczniów.

Klasy IV-VI

 • Wychowanie do życia społecznego.

 

 • Bezpieczeństwo.

 

 • Samodzielność i praca nad sobą.

 

 • Tradycje. Patron szkoły.

 

 • Patriotyzm i poczucie wspólnoty lokalnej.

 

 •  Rzetelna praca.

 

 • Zdrowie i higiena.

 

 • Wrażliwość na krzywdę innych.

 

 • Czystość środowiska.

 

 • Czystość języka polskiego. Kultura słowa.

 

 • Turystyka i krajoznawstwo.

 

 • Rozwiązywanie problemów i trudnych sytuacji.

 

 

VI. EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH – SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Realizacja założonych w programie celów ma doprowadzić do ukształtowania ucznia, który w zakresie:

Rozwoju zdrowotnego:

 • dba o zdrowie swoje i swoich rówieśników;
 • aktywnie spędza wolny czas, kształtuje sprawność fizyczną;
 • zna zagrożenia związane z nałogami;
 • dba o środowisko naturalne;
 • potrafi zadbać o bezpieczeństwo własne i innych ludzi;

Rozwoju intelektualnego:

 • potrafi twórczo myśleć;
 • planuje działania i przewiduje ich efekty;
 • zna i rozwija swoje talenty, możliwości i zainteresowania;
 • korzysta z różnych źródeł informacji;

Rozwoju emocjonalnego:

 • potrafi dokonać samooceny;
 • stara się akceptować siebie;
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych;
 • wyraża w sposób asertywny swoje emocje;
 • zna swoje prawa i potrafi z nich korzystać;

Rozwoju moralnego:

 • rozpoznaje wartości moralne;
 • dokonuje wyboru i hierarchizacji wartości;
 • potrafi przyjąć odpowiedzialność za powierzone zadania i swoje czyny;
 • komunikuje się z rówieśnikami i dorosłymi;
 • dostrzega potrzeby własne i innych ludzi;

Rozwoju duchowego:

 • zna zasady wiary i potrafi je stosować w życiu codziennym;
 • doskonali się;
 • wdraża w życie przyjęte ideały, korzysta z uznanych autorytetów;
 • potrafi uczestniczyć w różnych formach kultury (kino, teatr, koncert, wystawa plastyczna, muzeum);
 • wykazuje chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji;
 • potrafi wyrażać swoje przeżycia w formie literackiej, plastycznej, muzycznej;
 • dba o swój wygląd zewnętrzny i estetykę pomieszczeń, w których przebywa.

 

VII.ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW Z MONITORINGU DLA ZADAŃ  WYCHOWAWCZYCH  SZKOŁY.                                                                                                                                                                                                                                         

 • Zastosowanie monitoringu i rejestracji zwiększa bezpieczeństwo, komfort pracy i nauki uczniów oraz pracowników szkoły i osób pozostałych przebywających na terenie szkoły.
 • Niewłaściwe zachowania uczniów, agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa, zastraszanie, niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, wymuszania, wizyty osób postronnych niepowołanych, itp. są kontrolowane, dokumentowane i w razie konieczności odtwarzane.
 • Zarejestrowane sytuacje mogą być wykorzystane do udowodnienia niewłaściwego zachowania się ucznia i obniżenia oceny z zachowania.
 • Monitoring rozbudza świadomość samodyscypliny dotyczącej właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym, jakim jest szkoła.
 • Za prawidłowe funkcjonowanie monitoringu odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

 

VIII. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ.

Uczniowie:

 

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

 • przynoszą na zajęcia szkolne książki, zeszyty, przybory,
 •  systematycznie odrabiają prace domowe,
 • nie spóźniają się na lekcje,
 • w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności,

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem:

 • w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
 • odzywają się do innych kulturalnie i z szacunkiem,
 • używają słów proszę, dziękuję, przepraszam,
 • dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi starszego i kolegi,
 • pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym,
 • są tolerancyjni wobec innych,
 • uznają czyjąś inność (okulary, tusza, wzrost),
 • nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów,

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

 • nie biją innych,
 • nie namawiają do bicia,
 • nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną,
 • nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo,
 • nie wykonują samosądów,
 • nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie,
 • nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze i słabo,
 • nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi,
 • nie popychają się,
 • nie podkładają nóg kolegom i koleżankom,
 • nie obmawiają nikogo,
 • nie potępiają nikogo,
 • kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią,

4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

 • szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie zażywają narkotyków),
 • nie kołyszą się na krzesłach,
 • nie grają w piłkę na korytarzu,
 • nie siadają na ławkach w klasie,
 • nie trzaskają drzwiami,
 • podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły,
 • nie przesiadują w toalecie,
 • nie rzucają kamieniami,
 • nie rzucają w nikogo kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem,

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły:

 • szanują sprzęt szkolny, tornistry własne i kolegów,
 • w szatni biorąc kurtki własne, inne pozostawiają na swoich miejscach i nie przeglądają kieszeni,
 • nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, murach, ani żadnym innym miejscu nie przeznaczonym do tego celu,
 • szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole,
 • nie niszczą gazetek,
 • nie śmiecą, papiery wrzucają do kosza,

6. Wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych.

7. O złym zachowaniu kolegów informują nauczycieli.

 

IX. SYSTEM MOTYWACYJNY W WYCHOWANIU   

                                                     

 1. Sposoby i możliwości poprawy wizerunku ucznia:

 • Wyraźne wyniki pracy nad sobą, np.: poprawa ocen, zaprzestanie spóźnień, opanowanie negatywnych agresji.
 • Inicjatywa w różnorodnej działalności w czasie wolnym od zajęć.
 • Systematyczna dbałość o klasę i pracownię.
 • Systematyczna pomoc w bibliotece, itp.
 • Systematyczna dbałość o otoczenie szkoły, zieleń itp.
 • Pomoc koleżeńska udzielana systematycznie np. opieka nad uczniem słabszym w nauce.
 • Dobry wpływ na kolegów.
 • Szczególnie wyróżniająca kultura osobista/zachowanie się z godnością, szacunkiem w stosunku do kolegów, nauczycieli,  pracowników szkoły, przez postawę słowa, strój itp.

X. ŚRODKI WYCHOWAWCZE

1. Rozmowa wychowawcza z uczniem:

 • z wychowawcą,
 • z dyrektorem.

2. Rozmowa wychowawcy z rodzicami:

 • telefoniczna,
 • z wezwaniem do szkoły,
 • w obecności dyrektora szkoły.

3. Obniżenie stopnia z zachowania:

 • jeden stopień,
 • więcej niż jeden.

5. Naprawianie popełnionej winy lub wyrządzonej krzywdy.

6. Upomnienie wychowawcy wobec klasy.

7. Upomnienie lub nagana dyrektora .

XI. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja programu odbywać się będzie w postaci obserwacji, wywiadów, analizy zapisów w dzienniku oraz zeszycie pochwał i uwag.

Przebieg realizacji programu będzie sprawdzany przez cały okres trwania jego realizacji.

Załącznik nr 2

KONTRAKT

 

 

My uczniowie klasy ………………….. postanawiamy:

 

1.Systematycznie przygotowywać się do zajęć i wykonywać zadania domowe.

2. Pomagać sobie wzajemnie.

3. Z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i pracowników obsługi.

 

4. Nie używać wulgaryzmów.

5. Nie używać przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów.

6. O trudnych sytuacjach otwarcie informować wychowawcę.

7. Dbać o dobre imię klasy.

8. Troszczyć się o mienie szkoły.

9. W czasie przerw nie wychodzić poza teren szkoły.

10. Nie przynosić do szkoły tabletów, MP-4, ostrych i niebezpiecznych narzędzi, właściwie korzystać z telefonu komórkowego.

Kategoria: Archiwum 2016/2017