Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysługuje ww. osobom zamieszkującym na terenie Gminy Promna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Promna oraz uczniowi klasy”0”.

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, itp.) wystawione od sierpnia br. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2020 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2020 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Promna.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Gminy Promna tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od sierpnia br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela Urząd Gminy
w Promnie – pok. nr 11, tel. 48 615 10 28.

Kategoria: Aktualności