W dniach 16,17,18 czerwca 2020 r. odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Dla uczniów pozostałych klas są to dni wolne od zajęć dydaktycznych- nauki zdalnej.

Poniżej znajdują się informacje o warunkach przeprowadzenia egzaminu w naszej szkole, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać .

 

INFORMACJA O WARUNKACH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w następujących dniach:

 • 16.06.2020 godz. 9.00 – język polski, czas trwania 120 min (lub 180 min)
 • 17.06.2020 godz. 9.00– matematyka, czas trwania 100 min (lub 150 min)
 • 18.06.2020 godz. 9.00– język angielski, czas trwania 90 min (lub 135 min)

Wydłużony czas pracy przysługuje jedynie uczniom z zaleceniami PPP.

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.00 i wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 5. Przy wejściu do szkoły uczniom zostanie zmierzona temperatura.
 6. Uczniowie po wejściu do szkoły obowiązkowo dezynfekują dłonie.
 7. Uczniowie, po wejściu do szkoły, pod opieką nauczycieli udają się do wyznaczonych klas, w których zostawią swoje rzeczy, przede wszystkim urządzenia elektroniczne.
 8. Uczniowie zostawiają rzeczy i oczekują na egzamin na korytarzu szkolnym zachowując bezpieczną odległość (2m).
 9. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek.

 

O godzinie 8.40 uczniowie przechodzą przed salą egzaminacyjną (sala gimnastyczna) i ustawiają się w szeregu zachowując odległość 2 m między sobą. Członek zespołu nadzorującego losuje przy nich numery stolików. Każdego dnia będą losowane nowe miejsca.

 

 1. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej uczniowie zachowują odpowiedni odstęp /min 1,5 m/ oraz zakrywają usta i nos. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 2. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie; 2) wychodzi do toalety; 3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 3. Po losowaniu uczniowie wchodzą do sali pojedynczo i zajmują miejsca przy stolikach z wylosowanym dla nich numerem. Od momentu wejścia do Sali uczniowie nie mogą komunikować się między sobą.
 4. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
 5. W czasie egzaminów obowiązuje strój galowy.
 6. Na egzaminy uczeń przynosi ze sobą wyłącznie własne przybory do pisania z czarnym atramentem i linijkę na matematykę. Nie wolno korzystać z długopisów zmazywalnych, ścieralnych oraz z długopisów o innym kolorze niż czarny.
 7. Uczeń może mieć własną małą butelkę wody, która w czasie egzaminu powinna stać na podłodze.
 8. O godzinie 8.40 Przewodniczący Zespołu Nadzorującego razem z jednym uczniem z sali przychodzą do gabinetu dyrektora po materiały egzaminacyjne.
 9. Pozostali uczniowie czekają w tym czasie w salach pod opieką członków zespołu nadzorującego.
 10. Dyrektor w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego i ucznia sprawdzają, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone.
 11. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego w obecności ucznia odbiera dokumentację oraz zestawy egzaminacyjne, a następnie zabiera wszystkie materiały do sali egzaminacyjnej.
 12. W sali egzaminacyjnej Przewodniczący Zespołu Nadzorującego poinformuje uczniów o:

– Zasadach zachowania podczas egzaminu.

– Dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie przeniesienia odpowiedzi               na kartę /dotyczy to tylko tych uczniów, którzy mają obowiązek przenoszenia/.

– O zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych.

 1. Otwarcie zestawów egzaminacyjnych przez uczniów punktualnie o godzinie 9.00.
 2. Członkowie Zespołu Nadzorującego rozdając arkusze i zbierając je po zakończeniu egzaminu mają założone rękawiczki oraz zasłonięte usta i nos.
 3. Po otrzymaniu właściwego arkusza egzaminacyjnego Przewodniczący Zespołu Nadzorującego informuje uczniów o obowiązku:

– zapoznania się z instrukcją znajdującą się na pierwszej stronie,

– sprawdzenia, czy materiały egzaminacyjne są kompletne, tj. czy zawierają wszystkie strony i czy są czytelne, w razie potrzeby zgłasza braki.

 1. Uczniowie spóźnieni nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zestawów egzaminacyjnych. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje Przewodniczący Zespołu Nadzorującego, ale Uczeń kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
 2. Członkowie Zespołu Nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi jedynie na pytania związane z kodowaniem arkuszy oraz instrukcją dla zdającego. Nie mogą komentować i wyjaśniać zadań.
 3. Przed rozpoczęciem egzaminu członkowie Zespołu Nadzorującego sprawdzają poprawność przyklejenia naklejek i wpisu numeru PESEL.
 4. Po czynnościach organizacyjnych Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia egzaminu.
 5. W razie konieczności wyjścia z Sali uczeń podnosi rękę, czeka na pozwolenie Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego, wychodząc zostawia arkusz zamknięty na brzegu stolika, zakrywa usta i nos. Czas nieobecności ucznia na Sali egzaminacyjnej jest odnotowywany w protokole przebiegu.
 6. 10 minut przed upływem czasu zakończenia egzaminu Przewodniczący Zespołu Nadzorującego informuje o tym uczniów.
 7. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem uczniowie nie opuszczają Sali.
 8. Uczniowie kończący pracę wcześniej niż 15 minut przed zakończeniem wyznaczonego czasu pracy, zamykają arkusz, sygnalizują zakończenie pracy poprzez podniesienie ręki. Czekają na pozwolenie zespołu nadzorującego i po uzyskaniu pozwolenia podchodzą do jednego ze nadzorujących, który sprawdza poprawność wykonanych czynności i zezwala uczniowi na opuszczenie Sali.
 9. Po upływie czasu pracy z arkuszem pozostałych uczniów Przewodniczący Zespołu Nadzorującego informuje uczniów o zakończeniu pracy a następnie wyznacza dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 10. Po upływie 5 minut Przewodniczący poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.
 11. Uczniowie kończący pracę w pełnym czasie, po zakończeniu pracy odkładają arkusz na brzeg stolika i zgłaszają chęć opuszczenia sali przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego lub członków zespołu nadzorującego, podchodzą do jednego z członków zespołu, który sprawdza kompletność arkusza w obecności ucznia, po czym zezwala uczniowi na wyjście z Sali.
 12. Podczas egzaminu członkowie Zespołu Nadzorującego powinni do minimum ograniczyć poruszanie się po sali. W celu monitorowania egzaminu powinni regularnie obserwować zdających stojąc. Nie muszą w tym czasie zakrywać ust i nosa.
 13. Członkowie Zespołu Nadzorującego nie wnoszą na salę telefonów i innych przedmiotów.
 14. W czasie egzaminu uczniowie pracują samodzielnie i w ciszy.
 15. Uczniowie po opuszczeniu sali egzaminacyjnej, z zasłoniętym nosem i ustami, udają się do sali, w których zostawili swoje rzeczy, a następnie opuszczają teren szkoły.
 16. Po opuszczeniu sali przez uczniów członkowie Zespołu Nadzorującego w obecności jednego ucznia:

– odnotowują na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych;

– w przypadku uczniów, którym – zgodnie z komunikatem dyrektora CKE – przyznano          prawo do dostosowania warunków sprawdzianu polegające na zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zaznaczą przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole w obu częściach arkusza – na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi;

– przeliczają, porządkują i pakują materiały egzaminacyjne zgodnie z instrukcją OKE.

32.Przewodniczący Zespołu Nadzorującego sporządza protokół przebiegu egzaminu w      danej sali, przygotowane materiały przekazuje Przewodniczącemu Zespołu Egzaminacyjnego

Kategoria: Archiwum 2019/2020