Gmina Promna zakupiła laptopy dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Zakup sfinansowany jest w ramach realizacji projektu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nasza szkoła ma do użyczenia 9 laptopów   LENOVO.

Sprzęt komputerowy zostanie udostępniony zainteresowanym rodzinom na czas nauki zdalnej po podpisaniu umowy użyczenia.

 Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt telefoniczny z  wychowawcą do 22.04.2020r. (środa).

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy rozdziale laptopów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Promnie  to:

– wielodzietność rodzin,  rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny,
– uczniowie z rodzin o trudnej sytuacji materialnej,

– uzasadnione  przypadki losowe.

 

Lista zainteresowanych, spełniających wymagane kryteria rodziców będzie analizowana przez komisję do spraw użyczenia laptopów do nauki zdalnej.

 

DYREKTOR SZKOŁY

ZAŁĄCZNIKI:

a) informacja:      laptopy   

b) wzór umowy:   Umowa użyczenia sprzętu komputerowego

Kategoria: Archiwum 2019/2020